Do Pobrania

Najem Lokali

Wzór oferty na wynajem lokalu mieszkalnego:

Wzór oferty na wynajem lokalu użytkowego:

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała Nr. VI/46/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa:

Uchwala w sprawie zmiany regulaminu 15.04.2019:

Uchwała Nr. VI/47/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Uchwała Nr.X 84/19

Uchwała Nr. XL/274/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gosp. odpadami komunalnymi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r. EKO-HETMAN parzysta strona ul. 1 Maja:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r. PGK nieparzysta strona ul. 1 Maja:

Dodatki Mieszkaniowe

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego:

Zaświadczenie o dochodach:

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego:

Dział Windykacyjny

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty za lokal mieszkalny-własnościowy:

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty za lokal mieszkalny:

Wniosek o odpracowanie zadłużenia czynszowego za korzystanie z lokalu mieszkalnego:

Dział Obsługi Budynków Użytkowych

Regulamin pobytu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 1 w Żyrardowie

RODO

Klauzula informacyjna dla lokali mieszkalnych PGM:

Klauzula informacyjna dla lokali użytkowych PGM:

Klauzula informacyjna oświadczenie do CV rekrutacja:

RODO oświadczenie do przetargu:

Informacja o sposobie przetwarzania danych RODO umowy dzierżawy na Targowisku Miejskim:

Akty prawne dotyczą gminnych lokali mieszkalnych

Uchwała Nr. LII /371/14 Rady Miasta Żyrardowa w sprawie zasad wynajmowania lok. mieszk. wchodzących w skład mieszk. zasobu Miasta Żyrardowa:

Uchwała Nr. XVII/111/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10.12.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr. LII 371 14 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego:

Zarządzenie Nr. 454/12 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego:

Zarządzenie Nr. 455/12 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu socjalnego:

Uchwała Nr. XL/269/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Żyrardów na lata 2017/2021

Akty prawne dotyczą gminnych lokali własnościowych

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:

Uchwały i Ustawy

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane