Specjalista ds. zamówień publicznych Miejsce pracy: Żyrardów

Czym będziesz się zajmować!

 1. prowadzenie dokumentacji przetargowej
 2. przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia
 3. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych z zastosowaniem procedur i trybów określonych właściwymi przepisami prawa,  w szczególności w zakresie: opiniowania wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sporządzania ogłoszeń, specyfikacji warunków zamówienia, protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwa w pracach komisji przetargowych,
 4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi i roboty budowlane, w trybach wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: opiniowania wniosków zakupowych, sporządzania projektów zapytań ofertowych, uczestnictwo w pracach zespołów zakupowych,
 5. przekazywanie ogłoszeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zamieszczanie ogłoszeń na platformie zakupowej zamawiającego oraz stronie internetowej Spółki,
 6. przygotowywanie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dla Prezesa UZP,
 7. zapewnienie pełnej obsługi organizacyjnej i dokumentacyjnej komisji przetargowych,
 8. wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia, sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowania oraz wniosków zakupowych, określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu oraz istotnych warunków umowy,
 9. współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki, odpowiedzialnymi merytorycznie za dane zamówienie, przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy wewnętrzne,
 10. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 11. opracowywanie planu udzielania zamówień publicznych oraz planu zakupów oraz sporządzanie korekt planów na podstawie informacji uzyskanych z komórek merytorycznych,
 12. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udzielanych zamówień publicznych na zakup dostaw, usług i robót budowlanych,
 13. udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 14. udział w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców,
 15. zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz postępowań zakupowych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu.

Kogo poszukujemy!

POTRZEBNE CI BĘDĄ:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane prawo lub administracja,
 2. minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 3. praktyczna znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, w tym nowego prawa zamówień publicznych oraz umiejętność jej stosowania
 4. mile widziana znajomość:
  a) ustawy prawo budowlane
  b) ustawy kodeks cywilny
 5. bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 6. samodzielność i odpowiedzialność,
 7. rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 8. łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 9. kultura osobista,
 10. umiejętność pracy pod presją czasu
 11. odporność na stres.

Co oferujemy:

 1. pracę w stabilnej firmie,
 2. zatrudnienie na umowę o pracę,
 3. wynagrodzenie stosowne do umiejętności i zaangażowania w pracę,
 4. udział w szkoleniach merytorycznych,
 5. możliwość skorzystania z pakietu socjalnego
 6. możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń

Niezbędne dokumenty:

 1. Życiorys/CV,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia oraz stażu pracy,
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – należy pobrać ze strony internetowej www.pgm.zyrardow.pl (w zakładce Komunikaty /RODO)

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w siedzibie P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. przy ul. Armii Krajowej 5 w Żyrardowie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Spółka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy: praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks.

Niezbędne dokumenty:

 • Życiorys/CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia oraz stażu pracy,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – należy pobrać ze strony internetowej www.pgm.zyrardow.pl (w zakładce Komunikaty /RODO)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 20 maja 2021 roku 
 • Miejsce składania dokumentów:

siedziba Spółki PGM Żyrardów (96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 5) lub elektronicznie pgm@pgm.zyrardow.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną pod adresem: www.pgm.zyrardow.pl