Deklaracja dostępności

PGM Żyrardów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pgm.zyrardow.pl.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Trzeszczkowska,
i.trzeszczkowska@pgm.zyrardow.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 858 10 16.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Spółki, ul. Armii Krajowej 5, Żyrardów:

Do siedziby Spółki od strony ul. Armii Krajowej 5 prowdzi wejście główne na poziomie doprowadzającego chodnika. Drzwi dwuskrzydłowe, za drzwiami wejście na parter po schodach – 9 stopni.

Drugie wejście od strony ul. Armii Krajowej 5 drugie wejście na poziomie niższym od doprowadzającego chodnika, zejście po 9 stopniach.

Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Punkt Obsługi Mieszkańca, 1 Maja 58, Żyrardów:

Wejście do lokalu od strony ul. 1 Maja, na poziomie doprowadzającego chodnika. Drzwi przeszklone, powiększone.

Budynek siedziby Spółki, ze wzgledu na swój zabytkowy charakter oraz ze względów technicznych nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynkach nie ma pętli indykcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Można wejść z psem asystującym.

Jednostka nie posiada tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia  dostępności podmiotu publicznego – stan na dzień 01.01.2021 r.